LadyInRed

141 tekstów – auto­rem jest La­dyIn­Red.

I kto by po­myślał, że wiara w po­ten­cjal­nie nieosiągalną miłość, pod­czas kiedy wszys­tko było prze­ciw­ko, uczy­ni ją możliwą. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 3 kwietnia 2012, 11:44

Cza­sem uda­jemy, że jes­teśmy sil­ni, że da­jemy so­bie radę, a wewnątrz ogień roz­paczy tra­wi nasze złama­ne serca... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 30 marca 2011, 20:40

Mówią, że czas leczy ra­ny, ale cza­sem od tych ran umieramy. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 23 lutego 2011, 14:09

Łata­ne ser­ce, ileż ra­zy może cier­pieć za­nim kom­plet­nie pęknie? 

myśl
zebrała 29 fiszek • 18 lutego 2011, 11:23

Ko­bieta pot­ra­fi dra­maty­zować mając powód, nie mając go, także. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 12 stycznia 2011, 22:11

Widzieć ko­lor w bez­bar­wnych dniach, czuć za­pach bez­wonnych roślin, dos­trze­gać miłość tam gdzie o niej zapomniano... 

myśl
zebrała 64 fiszki • 14 października 2010, 14:43

Naj­większe ba­nały, ub­ra­ne w miłość, na­bierają niepow­tarzal­ne­go sensu. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 13 października 2010, 19:30

Miłość to ob­raz ma­lowa­ny in­dy­widual­ny­mi far­ba­mi ser­ca. Nie daj­my więc so­bie dyk­to­wać ja­kiej użyć pa­lety kolorów. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 4 października 2010, 19:56

Od­ległość po­win­na dzielić tyl­ko ciała, nie serca. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 2 października 2010, 12:01

Myśli są niekiedy jak niewy­god­ne sy­tuac­je, wielu chciałoby się po pros­tu uniknąć. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 20 września 2010, 19:29
LadyInRed

Marzenia ból zadały, marzenia się zestarzały.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LadyInRed

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

19 lipca 2014, 22:56dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 22:46dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 22:35dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 21:09dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 18:39wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 16:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 12:47.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 00:30wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]