LadyInRed, teksty z grudnia 2009 roku

9 tekstów z grud­nia 2009 ro­ku – auto­rem jest La­dyIn­Red.

Ko­lej­ny rok, ko­lej­ne wyz­wa­nia ale to sa­mo życie. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 31 grudnia 2009, 16:51

Bo jes­tem głupia. Jed­na niefor­tunna zna­jomość i nie ma wyjścia bez emocji. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 grudnia 2009, 12:20

Mówią, że mężczyźni to dra­nie, więc jak naz­wać ko­biety? One wca­le nie są lepsze. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 29 grudnia 2009, 17:43

Jes­tem pla­giatem człowieka. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 28 grudnia 2009, 15:11

Po­dob­no nie wchodzi się dru­gi raz do tej sa­mej rze­ki. Weszłam. Bieg rze­ki był ten sam, tyl­ko wo­da nieco inna. 

aforyzm dnia z 28 grudnia 2009 roku
zebrał 193 fiszki • 27 grudnia 2009, 15:24

Która dziew­czy­na nie marzy o tym by zna­leźć swo­jego księcia z baj­ki, który niczym nieus­traszo­ny bo­hater przy­jedzie na białym ru­maku i wyr­wie nas z tej życiowej mo­noton­ni. Za­fun­duję wy­cie­czkę życia, ob­ro­ni kiedy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 grudnia 2009, 16:09

Na­zywając ko­goś przy­jacielem, nie uczy­nisz z tej oso­by człowieka war­te­go zaufa­nia, jeśli na prawdę ta­ki nie jest. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 22 grudnia 2009, 16:58

Miłość jest wspa­niała, jak się dob­rze trafi 

myśl
zebrała 18 fiszek • 14 grudnia 2009, 23:46

Zgub­na jest miłość w naiw­ności serc. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 9 grudnia 2009, 20:15
LadyInRed

Marzenia ból zadały, marzenia się zestarzały.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

LadyInRed

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

20 lipca 2014, 00:56dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:46dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:35dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 23:09dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 20:39wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 18:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 14:47.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 02:30wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]