LadyInRed, teksty z listopada 2009 roku

3 teksty z lis­to­pada 2009 ro­ku – auto­rem jest La­dyIn­Red.

Jes­tem ko­bietą, a i ja ich nie rozumiem. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 25 listopada 2009, 20:05

Cza­sem wy­daję się nam jak­by życie nie miało naj­mniej­sze­go sen­su. Raz jest dos­ko­nale poukłada­ne, a wszys­tkie następujące po so­bie wy­darze­nia są niczym puzzle, myślisz - „tak miało być”. Już zaczy­namy wie­rzyć w „piękno” ja­kie może nieść ko­lej­ny dzień i zos­ta­jemy bru­tal­nie spro­wadze­ni na ziemię przez tak zwaną rzeczy­wis­tość świata codziennego. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 listopada 2009, 20:11

Idę da­lej choć nie mam już siły, mam nadzieje choć stra­ciłam wszelką wiarę. Dlacze­go? Bo ta­kie jest życie. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 15 listopada 2009, 15:30
LadyInRed

Marzenia ból zadały, marzenia się zestarzały.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

LadyInRed

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

20 lipca 2014, 00:56dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:46dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:35dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 23:09dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 20:39wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 18:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 14:47.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 02:30wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]