LadyInRed, teksty z lutego 2010 roku

24 teksty z lu­tego 2010 ro­ku – auto­rem jest La­dyIn­Red.

Cho­ra zaz­drość sprzy­ja cho­rej miłości. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 28 lutego 2010, 20:36

Każda ko­bieta chce mieć swoją je­dyną miłość. Ko­bieta nieza­leżna również chce kochać, ale oprócz te­go mieć in­nych na wyłączność. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 27 lutego 2010, 15:02

Zakurzone wspomnienia

Gdy w miarę cza­su już dojrzewamy,
Pat­rząc w swą przeszłość i daw­ne rany,
Po­jawia się uśmiech pełen litości,
Trochę pok­pi­wa, trochę się złości

Słowa wy­dają się cza­sem dziecinne,
Tak jak­by nie Two­je, dziw­nie inne,
Cza­sem niewiel­kie pus­te stwierdzenia,
Młodzieńcze miłos­ne głupiut­kie uniesienia

Od­kry­wasz ka­wałki swo­jej daw­nej duszy,
Te za­pom­niane części, które ktoś ukruszył,
Wspo­minasz z uśmie­chem, dozą zrozumienia,
Bo­wiem są to i będą, Two­je wspomnienia. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 25 lutego 2010, 22:09

Za­kocha­na ko­bieta nie po­siada granic 

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 lutego 2010, 16:19

Czu­je nie mniej, nie więcej, tyl­ko ty­le ile prze­widu­je średnia. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 23 lutego 2010, 17:09

Każda piękna chwi­la, be­zin­te­resow­nie, chce być czyjąś. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 22 lutego 2010, 18:09

Nie dziw­my się, że Życie da­je nam po du­pie, sko­ro ma­my o nim ta­kie zdanie. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 21 lutego 2010, 15:50

Cza­sem mam ochotę wyjść i strze­lać do ludzi, bo in­nym spo­sobem cham­stwa się nie wyleczy. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 20 lutego 2010, 12:43

Obiek­ty­wizm jest pojęciem bar­dziej to­leran­cyjne­go subiektywizmu. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 19 lutego 2010, 18:57

Im więcej myślę, tym bar­dziej nie wiem o co mi chodzi. 

aforyzm dnia z 19 lutego 2010 roku
zebrał 284 fiszki • 18 lutego 2010, 21:12
LadyInRed

Marzenia ból zadały, marzenia się zestarzały.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

LadyInRed

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

20 lipca 2014, 00:56dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:46dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:35dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 23:09dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 20:39wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 18:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 14:47.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 02:30wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]