LadyInRed, teksty z maja 2010 roku

9 tekstów z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest La­dyIn­Red.

Jak dwa dum­ne tyg­ry­sy miotające się w klat­ce przedzielo­nej ścianą obaw, którą tyl­ko wspólnie da się sforsować... 

myśl
zebrała 62 fiszki • 31 maja 2010, 17:42

Iść skrzydło w skrzydło z marze­niami, na­wet gdy nie będą mogły latać... 

aforyzm dnia z 3 lipca 2010 roku
zebrał 184 fiszki • 30 maja 2010, 20:58

Cza­sem im niebez­pie­czniej, tym bar­dziej podniecająco... 

myśl
zebrała 78 fiszek • 22 maja 2010, 21:22

Kocham Cię Życie, choć nie zaw­sze jes­teś dob­rym rodzicem. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 21 maja 2010, 21:01

Zaz­wyczaj Ko­bieta po­zos­ta­wiona bez od­po­wie­dzi, wy­myśli so­bie naj­gor­szy możli­wy sce­nariusz po­wodu, tejże ignorancji. 

myśl
zebrała 102 fiszki • 18 maja 2010, 18:58

Przep­raszam, że jes­tem nieidealną lalką w niez­darnych dłoniach Two­jego życia. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 17 maja 2010, 16:07

Niewie­dza by­wa naj­gor­szym to­warzyszem za­kocha­nych dusz. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 16 maja 2010, 13:17

Kiedy Ty chcesz te­go jed­ne­go, nag­le wszys­cy in­ni chcą Ciebie. 

myśl
zebrała 115 fiszek • 15 maja 2010, 17:32

Dno ser­ca jest jak dno mor­skie, niekiedy usłane wra­kami niepowodzeń... 

myśl
zebrała 80 fiszek • 14 maja 2010, 18:12
LadyInRed

Marzenia ból zadały, marzenia się zestarzały.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

LadyInRed

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

20 lipca 2014, 00:56dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:46dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:35dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 23:09dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 20:39wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 18:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 14:47.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 02:30wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]