LadyInRed, teksty z sierpnia 2010 roku

3 teksty z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest La­dyIn­Red.

Fi­zyczność w związku ni­by nie naj­ważniej­sza, a ważna na ty­le by wiele zepsuć. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 23 sierpnia 2010, 17:37

Więzienie myśli jest jak pokój, mi­mo że ma drzwi i ok­na, nie ma wyjścia. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 22 sierpnia 2010, 13:08

War­to trwać dla tych wszys­tkich chwil wy­pełnionych ra­dością nie do opi­sania. Kiedy każdy liść wy­daje się bar­dziej zielo­ny, każdy kwiat bar­dziej ko­loro­wy, a naj­większy ba­nał na­biera niepow­tarzal­ne­go sen­su.__________
Może i było po­dob­nych myśli trochę,
nie ważne. Mo­ja chwi­lo Trwaj!:) 

myśl
zebrała 33 fiszki • 20 sierpnia 2010, 18:48
LadyInRed

Marzenia ból zadały, marzenia się zestarzały.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

LadyInRed

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

20 lipca 2014, 00:56dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:46dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:35dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 23:09dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 20:39wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 18:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 14:47.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 02:30wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]