LadyInRed, myśli

136 tekstów (myśli) – auto­rem jest La­dyIn­Red.

Są ta­kie mo­men­ty, że życie to je­den wiel­ki bez­sens, bez­sens bez nadziei na lep­sze jutro. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 3 sierpnia 2015, 02:00

Wiesz widząc spa­dającą gwiazdę po­myślałam, że chciałabym być z
Tobą i z ni­kim in­nym, może nie wszys­tko ma siłę spełnienia? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

By­wa tak, że człowiek wo­bec życia czu­je się zwyczaj­nie nagi. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

Jes­tem Op­ty­mis­tką i wy­daje mi się, że by­cie nią jest niez­wykle trud­ne. Wciąż po­cie­szam wszys­tkich na około, mówiąc, że będzie dob­rze, ale kto po­cie­szy mnie?

Naj­częściej jes­tem to Ja sama. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

Ludzie są pod­li w dążeniu do włas­ne­go ce­lu. Przyw­dziewają mas­ki obłudy i z ka­mienną twarzą ra­nią in­nych. Wiedzą, że postępują źle, ale ich rze­kome wyrzu­ty su­mienia są zdo­mino­wane przez prag­nienie i żądze, które kar­miąc ich ser­ca, za­cierają ludzkie od­ruchy zwa­ne poczu­ciem winy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 maja 2014, 00:14

W tym Świecie by­cie sobą nie wys­tar­cza... I tak każdy widzi Cię inaczej niż byś chciał. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

Życie to ideal­nie następujące po so­bie wy­darze­nia, gdy jed­no załamu­je, dru­gie dobija. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

Wy­bierasz swoją drogę i tak nap­rawdę nie masz pojęcia gdzie Cię zap­ro­wadzi, ani gwa­ran­cji, że wyb­rałeś tą właściwą. Przychodzi ta­ki mo­ment, że wrócić byłoby zbyt trud­no ale i iść do przo­du jest niez­wykłą sztuką. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

Cza­sem myśli­my, że jes­teśmy sil­niej­si niż in­ni. Wy­daje nam się, że jes­teśmy w sta­nie przes­koczyć "prze­paść" mi­mo te­go, że ty­siącom osób przed na­mi się nie udało. A prze­cież jes­teśmy tyl­ko ludźmi, nie można te­go przeskoczyć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 maja 2014, 00:14

Życie to wyz­wa­nie, rzu­cane nam już w dniu na­rodzin. Każdy ko­lej­ny dzień jest walką o następny. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 maja 2014, 00:14
LadyInRed

Marzenia ból zadały, marzenia się zestarzały.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

LadyInRed

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

20 lipca 2014, 00:56dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:46dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:35dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 23:09dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 20:39wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 18:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 14:47.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 02:30wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]