LadyInRed, strona 2

141 tekstów – auto­rem jest La­dyIn­Red.

Tęskno­ta to potężne uczu­cie. Tęsknisz za tym cze­go Ci brak, za tym co kochasz, pa­miętasz, za tym co było... Tęsknisz za każdym spoj­rze­niem, do­tykiem i ko­lorem dnia, tęsknisz bo chcesz so­bie przy­pom­nieć ja­kie to było piękne... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

Nie ma miłości bez cier­pienia. Tak sa­mo jest ze szczęściem. Ono cze­ka tam gdzieś, trze­ba tyl­ko wy­ciągnąć dłoń i sięgać tak długo aż zdołamy je pochwy­cić, nie ważne ile ra­zy ktoś strąci naszą rękę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 maja 2014, 00:14

Gdy Miłość mówi Ci do widze­nia, to i Sens Życia stwier­dza, że wyp­ro­wadza się ra­zem z nią. Ja­ko dwo­je przy­jaciół w zmo­wie, wbi­jają Ci nóż w ple­cy, po­zos­ta­wiają z Pus­tką u bo­ku... Mar­ne to to­warzys­two, ale lep­sze niż Nic. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

Życie jest dziw­nie piękne, tyl­ko nie zaw­sze tak jak my to rozumiemy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 maja 2014, 00:14

Życie by­wa niep­rze­widy­wal­ne tak sa­mo jak miłość, nig­dy nie wiesz kiedy przyj­dzie i jak bar­dzo możesz z jej po­wodu cierpieć. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

"Praw­dzi­wie kocha się tyl­ko raz". Mam wrażenie jak­by pier­wsza miłość była os­tatnią, a każde ko­lej­ne pseudo za­kocha­nie środ­kiem do zna­lezienia so­bie życiowe­go przyz­wycza­jenia, u które­go bo­ku będzie można spędzić resztę życia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

Le­kar­stwem na miłość, jest ko­lej­na miłość al­bo przy­naj­mniej in­ne męskie ra­miona, które z pew­nością po cza­sie poz­wa­lają za­pom­nieć o pop­rzed­niej porażce. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

Cier­pi­my ty­le, na ile so­bie pozwolimy. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

Nie od dzi­siaj wiado­mo, że Ko­bieta to bes­tia i bać się jej na­leży. Na pew­no krzyw­dy nie zro­bi bo jest zbyt słaba, ale umysłowo zbyt potężna, na­wet dla sa­mej siebie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

I kto by po­myślał, że wiara w po­ten­cjal­nie nieosiągalną miłość, pod­czas kiedy wszys­tko było prze­ciw­ko, uczy­ni ją możliwą. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 3 kwietnia 2012, 13:44
LadyInRed

Marzenia ból zadały, marzenia się zestarzały.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

LadyInRed

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

20 lipca 2014, 00:56dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:46dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:35dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 23:09dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 20:39wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 18:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 14:47.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 02:30wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]