LadyInRed, strona 3

141 tekstów – auto­rem jest La­dyIn­Red.

Cza­sem uda­jemy, że jes­teśmy sil­ni, że da­jemy so­bie radę, a wewnątrz ogień roz­paczy tra­wi nasze złama­ne serca... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 30 marca 2011, 22:40

Mówią, że czas leczy ra­ny, ale cza­sem od tych ran umieramy. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 23 lutego 2011, 15:09

Łata­ne ser­ce, ileż ra­zy może cier­pieć za­nim kom­plet­nie pęknie? 

myśl
zebrała 29 fiszek • 18 lutego 2011, 12:23

Ko­bieta pot­ra­fi dra­maty­zować mając powód, nie mając go, także. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 12 stycznia 2011, 23:11

Widzieć ko­lor w bez­bar­wnych dniach, czuć za­pach bez­wonnych roślin, dos­trze­gać miłość tam gdzie o niej zapomniano... 

myśl
zebrała 64 fiszki • 14 października 2010, 16:43

Naj­większe ba­nały, ub­ra­ne w miłość, na­bierają niepow­tarzal­ne­go sensu. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 13 października 2010, 21:30

Miłość to ob­raz ma­lowa­ny in­dy­widual­ny­mi far­ba­mi ser­ca. Nie daj­my więc so­bie dyk­to­wać ja­kiej użyć pa­lety kolorów. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 4 października 2010, 21:56

Od­ległość po­win­na dzielić tyl­ko ciała, nie serca. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 2 października 2010, 14:01

Myśli są niekiedy jak niewy­god­ne sy­tuac­je, wielu chciałoby się po pros­tu uniknąć. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 20 września 2010, 21:29

Do niewi­docznych początko­wo kom­pro­misów ludzie często próbują dot­rzeć pop­rzez kłótnie. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 18 września 2010, 22:05
LadyInRed

Marzenia ból zadały, marzenia się zestarzały.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

LadyInRed

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

20 lipca 2014, 00:56dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:46dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:35dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 23:09dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 20:39wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 18:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 14:47.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 02:30wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]