LadyInRed, strona 4

141 tekstów – auto­rem jest La­dyIn­Red.

Ko­bietom niekiedy pew­ne rzeczy trze­ba pow­tarzać aż do znudze­nia, póki nie uwierzą, że tak właśnie jest. 

myśl dnia z 19 lipca 2014 roku
zebrała 116 fiszek • 13 września 2010, 23:34

Tęskno­ta za Tobą jak myśli, które chciałabym wy­razić nie mając do te­go słów.... 

myśl
zebrała 60 fiszek • 8 września 2010, 22:04

Tęskno­ta XXI wieku. Gdy wa­rujesz jak pies przy te­lefo­nie komórkowym. 

myśl
zebrała 100 fiszek • 2 września 2010, 21:00

Fi­zyczność w związku ni­by nie naj­ważniej­sza, a ważna na ty­le by wiele zepsuć. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 23 sierpnia 2010, 17:37

Więzienie myśli jest jak pokój, mi­mo że ma drzwi i ok­na, nie ma wyjścia. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 22 sierpnia 2010, 13:08

War­to trwać dla tych wszys­tkich chwil wy­pełnionych ra­dością nie do opi­sania. Kiedy każdy liść wy­daje się bar­dziej zielo­ny, każdy kwiat bar­dziej ko­loro­wy, a naj­większy ba­nał na­biera niepow­tarzal­ne­go sen­su.__________
Może i było po­dob­nych myśli trochę,
nie ważne. Mo­ja chwi­lo Trwaj!:) 

myśl
zebrała 33 fiszki • 20 sierpnia 2010, 18:48

Krop­le deszczu na szy­bie są jak łzy w oku, za­mazują nam wi­dok na świat. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 28 lipca 2010, 16:39

Bo Ko­bieta chce być je­dynie szczęściem w ser­cu i niegasnącym blas­kiem w oczach ukocha­nego mężczyzny.... 

myśl
zebrała 74 fiszki • 27 lipca 2010, 20:56

Cza­sem to ludzie wokół zmuszają nas do gry w teat­rze życia. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 19 lipca 2010, 19:19

Nie pozwólmy zes­mutnieć chwilom. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 6 lipca 2010, 23:05
LadyInRed

Marzenia ból zadały, marzenia się zestarzały.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

LadyInRed

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

20 lipca 2014, 00:56dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:46dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:35dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 23:09dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 20:39wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 18:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 14:47.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 02:30wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]