LadyInRed, strona 5

141 tekstów – auto­rem jest La­dyIn­Red.

By z biegiem cza­su pro­mień słońca miał ten sam ko­lor, ten sam blask i ten sam niepow­tarzal­ny smak marzeń... 

myśl
zebrała 59 fiszek • 21 czerwca 2010, 16:21

Cza­sem przy­jaźń jest jak źle za­wiąza­ny su­peł. To tyl­ko kwes­tia cza­su, kiedy sam się rozwiąże. 

myśl dnia z 25 listopada 2013 roku
zebrała 124 fiszki • 19 czerwca 2010, 16:18

Cza­sem zra­nić ko­bietę, to jak ściągnąć na siebie klęskę żywiołową. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 17 czerwca 2010, 23:32

Gdy jes­teś smut­ny, włącz ra­dio. Bar­dzo praw­do­podob­ne, że tra­fisz na piosenkę, która sku­tecznie Cię dobije. 

myśl
zebrała 111 fiszek • 15 czerwca 2010, 23:55

Cza­sami wyb­ra­na dro­ga kończy się wo­dos­pa­dem ryzyka. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 15 czerwca 2010, 00:04

Jak dwa dum­ne tyg­ry­sy miotające się w klat­ce przedzielo­nej ścianą obaw, którą tyl­ko wspólnie da się sforsować... 

myśl
zebrała 62 fiszki • 31 maja 2010, 17:42

Iść skrzydło w skrzydło z marze­niami, na­wet gdy nie będą mogły latać... 

aforyzm dnia z 3 lipca 2010 roku
zebrał 184 fiszki • 30 maja 2010, 20:58

Cza­sem im niebez­pie­czniej, tym bar­dziej podniecająco... 

myśl
zebrała 78 fiszek • 22 maja 2010, 21:22

Kocham Cię Życie, choć nie zaw­sze jes­teś dob­rym rodzicem. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 21 maja 2010, 21:01

Zaz­wyczaj Ko­bieta po­zos­ta­wiona bez od­po­wie­dzi, wy­myśli so­bie naj­gor­szy możli­wy sce­nariusz po­wodu, tejże ignorancji. 

myśl
zebrała 102 fiszki • 18 maja 2010, 18:58
LadyInRed

Marzenia ból zadały, marzenia się zestarzały.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

LadyInRed

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

20 lipca 2014, 00:56dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:46dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:35dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 23:09dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 20:39wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 18:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 14:47.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 02:30wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]