LadyInRed, teksty znajomych

169 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Bie­rzesz od życia pełny­mi garściami, aż przychodzi dzień,
w którym mu­sisz ot­worzyć dłonie
...oby nig­dy nie były puste... 

myśl • 13 lutego 2011, 09:04

Są dni znaczo­ne rdzą blizn zdar­tych ko­lan, gdy myślisz, że na­wet mod­litwa to tyl­ko pus­te słowa. 

myśl • 7 lutego 2011, 20:42

Uczuć uwol­nionych z ser­ca nie tak łat­wo zatrzymać. 

myśl • 1 lutego 2011, 19:19

Wieczór we dwoje ...

Po tak wspa­niałym dniu byłam w szam­pańskim nas­tro­ju, tyl­ko żyć i być, jak ma­wia mo­ja ko­leżan­ka. Czułam się jak dziec­ko, które wróciło z wakacji.
Ra­nek przy­witał mnie deszczową po­godą, strasznie lało, po wczorajszym [...] — czytaj całość

opowiadanie • 28 stycznia 2011, 10:57

Cza­sami jed­na chwi­la we­ryfi­kuje przy­jaźń ...
i wte­dy oka­zuje się, że "całe życie" to za mało
żeby poz­nać praw­dzi­we ob­licze "przy­jaciela" ... 

myśl • 26 stycznia 2011, 15:28

Cza­sami jed­na sy­tuac­ja po­wodu­je la­winę zdarzeń,
które niczym kos­tki do­mina burzą naszą małą stabilizację...
i już żad­na siła nie cof­nie tej pier­wszej wpra­wionej w ruch... 

myśl • 23 stycznia 2011, 15:08

Życie nie da Ci prze­wagi, a cza­sami wys­tar­czy tyl­ko jed­na sekunda... 

myśl • 15 stycznia 2011, 14:50

Ciężko prze­baczyć, gdy pięść za­ciśnięta ... 

myśl dnia z 18 sierpnia 2012 roku • 9 stycznia 2011, 10:34

W dzi­siej­szych cza­sach po­mimo lep­szych dróg
i całej tej no­woczes­ności
co­raz częściej nie wy­rabiamy na zakrętach życia... 

myśl • 5 grudnia 2010, 13:37

Mówisz, że praw­da jest jak diament...
A kiedy Ci wy­god­nie to do­dajesz, że nies­te­ty szlif, nie ten,
lub, że ry­sa może się pojawić... 

myśl • 4 grudnia 2010, 20:32
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

IBELLA