LadyInRed, teksty ze stycznia 2010 roku

27 tekstów ze stycznia 2010 ro­ku – auto­rem jest La­dyIn­Red.

Miłość wy­bie­rze taką ścieżkę, że będziesz wa­lić głową w mur. Po­zos­ta­je więc kwes­tia jak mocną masz głowę. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 31 stycznia 2010, 22:34

W dzi­siej­szych cza­sach człowiek nie korzys­ta ze swo­jego życia, lecz często z życia innych. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 30 stycznia 2010, 11:33

Gdy­by nie wspom­nienia, nie mieli­byśmy nad czym się użalać. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 29 stycznia 2010, 22:44

Ser­ce ko­biety jest zbyt dob­re i zbyt naiw­ne by rzu­cano je na pożar­cie światu. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 28 stycznia 2010, 16:42

Im da­lej człowiek brnie w niez­dro­we związki, tym bliżej mu do szaleństwa. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 27 stycznia 2010, 22:04

Miłość to naj­trud­niej­szy ba­nał w morzu komplikacji. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 26 stycznia 2010, 17:27

Sza­nuję mężczyzn, którzy sza­nują moją odmowę. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 24 stycznia 2010, 21:42

Są ludzie, którzy w po­goni za nieza­leżnością, kończą w złotej klat­ce, poz­ba­wieni wszel­kiej wo­li decydowania. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 23 stycznia 2010, 14:04

By­cie ko­loro­wym, wca­le nie jest łatwiejsze. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 21 stycznia 2010, 14:13

Bi­lans złych zdarzeń, zaw­sze będzie nieadek­watnie wyższy od ich ilości. Bo smu­tek by­wa łatwiejszy. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 19 stycznia 2010, 22:29
LadyInRed

Marzenia ból zadały, marzenia się zestarzały.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

LadyInRed

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

20 lipca 2014, 00:56dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:46dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:35dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 23:09dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 20:39wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 18:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 14:47.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 02:30wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]